FAQ vragen en antwoorden
m.b.t. zichtrekeningen in België

Het dagelijks gebruik van een zichtrekening in België, en vooral de recentste technologische evoluties daarrond, roepen heel wat vragen op waarop we getracht hebben een precies antwoord in klare taal te formuleren. Als u uw vraag niet terugvindt in onze FAQ, aarzel dan niet ons te contacteren.

Het IBAN-nummer (International Bank Account Number) stemt overeen met uw internationaal bankrekeningnummer.

In België telt het IBAN-nummer 16 karakter :

 • 2 letters voor de landcode (bv: BE voor België)
 • 2 controlecijfers
 • uw nationaal rekeningnummer (12 cijfers)

De BIC-code (Bank Identifier Code) is een unieke code die gebruikt wordt om de internationale banken te identificeren. Die code wordt ook SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) genoemd, naar de naam van het internationaal organisme dat BIC beheert. U moet nagaan wat de BIC-code is van de begunstigde bank.

Hier vindt u snel de BIC van de Belgische financiële instellingen terug:

# Bank Code
1 ARGENTA ARSP BE 22
2 AXA AXAB BE 22
3 BELFIUS GKCC BE BB
4 BEOBANK CTBK BE BX
5 BNP Paribas Fortis GEBA BE BB
6 BPost banque BPOT BE B1
7 CBC banque CREG BE BB
8 CPH banque CPHB BE 75
9 CRELAN NICA BE BB
11 DEUTSCHE Bank DEUT BE BE
12 DHB Bank DHBN BE BB
13 EUROPABANK EURB BE 99
14 HELLO bank GEBA BE BB
15 ING BBRU BE BB
16 KBC KRED BE BB
17 KEYTRADE Bank KEYT BE BB
18 TRIODOS Bank TRIO BE BB

SEPA (Single Euro Payement Area) duidt op het gebied waarin enkel met euro’s wordt betaald. SEPA laat toe in alle veiligheid detailbetalingen uit te voeren in heel Europa en binnen de landen.

Dankzij de Europese overschrijvingsformulieren kunnen transacties in euro worden uitgevoerd ten voordele van begunstigden in zowel België als de andere SEPA-landen, namelijk de 28 lidstaten van de Europese Unie plus IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen en Zwitserland.

De Europese overschrijvingsformulieren moeten de codes IBAN1 en BICS2 vermelden.

In België is het openen van een rekening-courant vrij eenvoudig. Naargelang de gekozen bank kan de procedure zelfs 100% online, anders moet u een kantoor bezoeken. Ongeacht de manier waarop u een rekening wil openen, moet u een meerderjarige fysieke persoon zijn en de volgende documenten voorleggen:

 • - Als u Belg bent, volstaat uw identiteitskaart
 • - Als u in het buitenland verblijft of geen resident bent, moet u verscheidene specifieke documenten voorleggen

De titularis van een bankrekening is de persoon op wiens naam de zichtrekening werd geopend en die de beheersmacht van de rekening heeft.

De co-titularis is een persoon, die na de opening van de bankrekening door de titularis van de rekening kan toegevoegd worden (bv: echtgeno(o)t(e). De co-titularis krijgt automatisch volmacht over de rekening en heeft dezelfde bevoegdheden als de titularis.

Een mandataris is een persoon die door de titularis aan een bestaande rekening kan worden toegevoegd. De mandataris kan zelfstandig geldafhalingen, overschrijvingen of permanente opdrachten uitvoeren en het product afsluiten. De mandataris kan geen volmacht aan een derde geven of een kredietkaart aanvragen die gekoppeld is aan de zichtrekening waarvan hij mandataris is.

Sommige personen verkeren in de onmogelijkheid een zichtrekening bij een bank te bezitten. Omwille van hun financiële situatie of omdat het voor hen moeilijk of onmogelijk is sommige verrichtingen langs elektronische weg te doen. Om een oplossing aan deze vorm van uitsluiting te bieden is er wettelijk een Basisbankdienst voorzien die de banken verplicht een minimale dienstverlening te garanderen.

Wat kan u met de Basisbankdienst doen? Met de Basisbankdienst, eigenlijk een andere benaming voor de zichtrekening, zijn de volgende verrichtingen toegestaan: stortingen, bijschrijven van cheques op de rekening, geldafhalingen, overschrijvingen, permanente opdrachten en domiciliëringen. Als deze verrichtingen online gebeuren, is het aantal vaak onbeperkt.

Wie heeft recht op de Basisbankdienst? In de meeste gevallen moet u om in aanmerking te komen voor de Basisbankdienst bij een bank aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • u hebt geen Basisbankdienst of een zichtrekening bij een bank
 • u hebt minder dan 6.000 euro op uw rekeningen (sparen, termijn, effecten) bij een bank
 • u gebruikt de zichtrekening niet voor professionele doeleinden
 • u pleegde oplichting, misbruik van vertrouwen, frauduleus bankroet, valsheid in geschriften of wiswaspraktijken

Wat kost de Basisbankdienst?Opgepast: de Basisbankdienst is niet gratis. Vaak vraagt de bank het maximum toegelaten bedrag van 16,20 euro per jaar. En ze kan ook bijkomende kosten aanrekenen voor sommige verrichtingen die niet inbegrepen zijn of als het aantal van 36 manuele verrichtingen per jaar wordt overschreden. In elk geval is de Basisbankdienst voor de meeste personen niet de ideale bankoplossing, aangezien dit product gericht is op personen die niet de mogelijkheid hebben een gewone zichtrekening te openen.

Een klant moet zijn zichtrekening of spaarrekening zonder bijkomende kosten kunnen afsluiten. Het is verboden hiervoor extra kosten aan te rekenen. De bank moet aan de klant die hem verlaat het bedrag op zijn rekening, inclusief de interesten, overmaken of storten op de aangegeven bankrekening. Sommige banken rekenen dan meteen de jaarlijkse bankkosten aan. Als dat het geval is, moet de bank eveneens het deel van de beheerskosten terugstorten voor de maanden dat zij de bankrekening niet moest beheren.

Goed om weten: om het veranderen van bank nog te vereenvoudigen ontwikkelden de banken de "Bankoverstapdienst"

Waarom worden bankrekeningen geblokkeerd bij een overlijden?

Vanaf het moment dat een bank op de hoogte is van het overlijden van een titularis, blokkeert ze:

 • - alle bezittingen (zichtrekening, spaarrekening en effecten) op naam van de overledene
 • - de bezittingen op naam van de partner van de overledene (ongeacht het huwelijkscontract)
 • - de bezittingen op naam van de overledene en zijn partner
 • - de bezittingen op naam van de overledene en een derde persoon (bv. samenwonende partner)
 • - de bezittingen op naam van de overledene, zijn partner en een derde persoon

Deze blokkering laat de bank toe een overzicht van alle bezittingen van de overledene op de datum van het overlijden aan de FOD Financiën te geven. De bank moet die informatie doorspelen. Ook de erfgenamen moeten een successieverklaring indienen bij de FOD Financiën.

Wat kan men nog doen met een geblokkeerde rekening?Het blijft nog steeds mogelijk bepaalde betalingsverrichtingen uit te voeren gelinkt aan de continuïteit van bepaalde toestanden. Noteer ook dat de partner of de wettelijke samenwonende persoon van de bank eveneens een voorschot op hun deel van het loon kunnen krijgen. Maar dat mag niet meer bedragen dan de helft van het bedrag dat op de rekening staat op het moment van het overlijden, met een maximum de 5.000 euro.

Goed om weten: de bank deblokkeert de rekening(en) als ze officieel op de hoogte is gesteld van wie de wettelijke erfgename van de overledene zijn.

Een gemeenschappelijke rekening is een zichtrekening op uw naam en de naam van een of meerdere andere personen. Dit type rekening kan ideaal zijn voor:

 • getrouwde koppels
 • koppels die wettelijk samenwonen
 • personen die willen samenwonen of huwen
 • huisgenoten
 • de bezittingen op naam van een overleden persoon, zijn partner en een derde persoon

Een gemeenschappelijke rekening geeft aan ieder een gedeelde verantwoordelijkheid. U en uw partner zijn beide beheerder van de bankrekening. Concreet betekent dit dat:

 • - u beide de dagelijkse verrichtingen (overschrijvingen, betalingen, afhalingen, domiciliëringen, …) kan uitvoeren
 • - u beide bij een negatief saldo verantwoordelijk bent voor de terugbetaling bij de bank
 • - voor het openen of sluiten van een gemeenschappelijke rekening de toestemming van beide titularissen nodig is

Waarom zou u een volmacht geven op uw zichtrekening?

Een volmacht geven op uw zichtrekening kan belangrijke juridische gevolgen hebben, het is dus niets om lichtzinnig mee om te springen.

De bankvolmacht is een mandaat waarmee de titularis van een zichtrekening een derde persoon de toelating geeft zijn rekening te beheren. Dit betekent dat deze derde – de mandataris genoemd – bij een algemene volmacht veel zeggenschap over de rekening heeft. Het is dus aangewezen enkel een volmacht te geven aan personen die u ten volle vertrouwd. Want vergeet niet dat de titularis verantwoordelijk blijft voor de verrichtingen die door de mandataris werden uitgevoerd.

Goed om weten: volmacht is eigenlijk een synoniem voor mandaat en heeft dus dezelfde betekenis

Bij verscheidene banken is het mogelijk direct online een zichtrekening te openen.

Vandaag moet u hiervoor geen bankkantoor meer bezoeken.
Als u reeds klant bij de bank bent, volstaat het vaak in te loggen op uw klantenruimte en de zaak is rond. Als u nog nooit eerder klant was, volstaat het meestal om: 1. Uw persoonlijke gegevens in te vullen en de aanvraag online te versturen
2. Na controle van uw aanvraag, ontvangt u een acceptatiebericht.
3. Na bevestiging ontvangt u binnen de 5 dagen uw bankkaart en uw kaartlezer per post.

Elke persoon ouder dan 18 jaar kan online een bankrekening openen.

Ouders kunnen eveneens een zichtrekening voor hun kinderen openen.

Dat hangt af van de bank of zelfs van de zichtrekening die u daar heeft.

Elke bank kan dat bedrag zelf bepalen. Daarom is het mogelijk dat er bij sommige banken helemaal geen kosten en bij andere extra kosten worden aangerekend. Bij ons is bij de meeste banken het afhalen van geld aan een automaat met een debetkaart gratis. Andere banken rekenen afhaalkosten aan voor afhalingen buiten hun eigen netwerk. Dat is zo bij ING sinds januari 2019 met een kost van 0,50€ per afhaling aan een geldautomaat die niet tot het netwerk van ING behoort. Bpost nam dit jaar dezelfde beslissing. Hier vindt u meer informatie over de kosten van geldafhalingen aan automaten.

Werd uw kaart ingeslikt door een automaat in een bankkantoor (selfbanking) tijdens de openingsuren?

 • Ga direct het bankkantoor binnen
 • Indien mogelijk krijgt u de kaart terug

Werd uw kaart ingeslikt door een automaat in een bankkantoor (selfbanking) buiten de openingsuren?

 • Blokkeer onmiddellijk uw kaart via Card Stop 070 344 344
 • Direct online via uw smartphone en de mobiele app van uw bank

Werd uw kaart ingeslikt door een automaat buiten een bankkantoor?

 • Blokkeer onmiddellijk uw kaart via Card Stop 070 344 344
 • Direct online via uw smartphone en de mobiele app van uw bank

U moet in ieder geval eerst uw kaart blokkeren vanaf het moment dat u het verlies merkt. Dat kan heel eenvoudig met de mobiele app van uw bank. Volg hiervoor gewoon de procedure. Anders kan het ook telefonisch via Card Stop 070 344 344 (24/7). Card Stop blokkeert onmiddellijk uw kaart en bestelt een nieuwe. Soms krijgt u al een voorlopige kaart waarmee u geld kan afhalen en betalen in afwachting van uw nieuwe kaart.

Soms bieden banken in zo’n geval afhalen van geld zonder een kaart aan: het is steeds mogelijk geld af te halen aan de automaten van de Self Banking van uw eigen bank. Maar ook dan is het nodig uw bankkaart te blokkeren om elk misbruik te vermijden.

Goed om weten : Eens de blokkering van uw kaart door Card Stop werd bevestigd, bent u niet meer verantwoordelijk voor mogelijk misbruik ervan. Dit betekent ook dat als u uw verloren kaart niet laat blokkeren, Card Stop in geen enkel geval verantwoordelijk kan worden gesteld voor misbruik van uw bankkaart.

Houd er rekening mee dat het versturen van een nieuwe kaart enkele dagen in beslag neemt. Eerst wordt de kaart per post verstuurd naar uw domicilie, pas enkele dagen later gevolgd door de geheime code. Als een bankkaart niet aankomt, kan enkel de uitgever van de kaart (meestal uw bank) de blokkering ervan en een nieuwe kaart aanvragen, na controle van de persoonlijke gegevens die er aan gekoppeld zijn. Neem in dat geval dus contact op met uw bank die aan Cardstop instructies voor blokkeren en een eventuele vervanging doorgeeft.

De debetstand van een bankrekening is eigenlijk een kredietopening en valt dus onder het consumentenkrediet. De bank stelt u een zekere geldreserve ter beschikking die u vrij kan gebruiken zonder een vast terugbetalingsplan, maar met precieze voorwaarden. De banken bieden verschillende soorten van debetstanden aan, maar de meest gangbare zijn:

 • De debetstand voor 3 maanden : ooraleer deze faciliteit toe te kennen moet de financiële instelling eerst de Kredietcentrale van de Nationale Bank van België (NBB) raadplegen om na te gaan of de klant niet op de zwarte lijst van slechte betalers staat. Deze faciliteit is niet wettelijk geregeld, zodat elke bank zijn eigen formule van debetstanden van een bankrekening met verschillende interestvoeten kan aanbieden. Goed om weten: de rekening moet eens in de 3 maanden een positief saldo vertonen.
 • De kredietopening : dit is een klassieke kredietopening. De financiële instelling moet eveneens de BNB raadplegen vooraleer deze kredietopening toe te kennen, maar hier is de klant niet verplicht eens in de 3 maanden positief te staan. Hij kan op zijn eigen tempo afbetalen, rekening houdend met de termijn die afhangt van het bedrag van de kredietopening.
 • De debetstand voor 1 maand: de bankrekening met een negatief saldo moet binnen de maand weer positief komen. De limiet van de debetstand wordt geval per geval bekeken en heeft het akkoord van de bank nodig.

Goed om weten: als u een zichtrekening opende voor 2010, is het mogelijk dat deze rekening u een negatief saldo (tot 1.250€) toelaat voor 3 maanden.

Omwille van veiligheidsredenen hanteren de Belgische banken standaard gebruikslimieten voor bankkaarten. Die kunnen op vraag van de klant aangepast worden, via de bank, online of mobiel, en op voorwaarde van acceptatie van de bank.

 • Afhalen aan een geldautomaat : € 650/dag per bankkaart
 • Betalingen en afhalingen aan een automaat : € 2.500/week per bankkaart
 • Deze limieten zijn beperkt voor de jongerenrekeningen.

Deze beperkingen en limieten gelden eveneens voor contactloos betalen met een bankkaart:

 • Maximum €25 per verrichting
 • Maximum €50 voor opeenvolgende verrichting zonder geheime code

Een bankdomiciliëring is een akkoord tussen u en een bedrijf, dat u de toelating geeft direct uw facturen te innen en automatisch deze bedragen van uw zichtrekening te halen. De bankdomiciliëring wordt veel gebruikt voor de betaling van herhalende facturen, maar is soms ook verplicht bij het aangaan van een lening (hypothecair, auto, persoonlijk, …). Het grote voordeel van de bankdomiciliëring is dat u zo de herinneringskosten vermijdt voor de facturen die u vergeet te betalen.

De permanente opdracht, ook wel de doorlopende opdracht genoemd, is eigenlijk het omgekeerde van de bankdomiciliëring. Hiermee geeft u aan uw bank de betalingsopdracht om periodiek een bepaald bedrag van uw zichtrekening naar een andere rekening over te schrijven. Deze rekening kan een andere spaarrekening op uw naam of die van uw kind zijn, maar eveneens een zichtrekening of een spaarrekening van een derde persoon. Er bestaan trouwens spaarformules waarbij de stortingen enkel toegelaten zijn via een permanente betalingsopdracht van uw zichtrekening naar uw spaarrekening.

Neen, want al enkele jaren sturen de meeste banken geen rekeninguittreksels meer naar hun klanten. Voor de meeste huidige zichtrekeningen zijn de rekeninguittreksels nog slechts online te raadplegen via uw klantenrubriek. U kan ze dan nog steeds afdrukken als u dat wenst. Er bestaan ook rekeningen die u toelaten uw rekeninguittreksels af te drukken in de Self-banking op uw kantoor, maar vaak is deze dienst voorbehouden aan de duurdere zichtrekeningen, en zelfs dat is niet meer zeker. Sommige banken sturen de rekeninguittreksels nog naar uw thuisadres, maar rekenen dan portkosten aan. Elke bank bepaalt zelf de frequentie en het tarief van deze dienst. Meestal gebeurt het versturen maandelijks, net als de afrekening.

Het merk Maestro is aanwezig op alle debetkaarten in België. Maestro laat u toe geld af te halen aan de biljettenautomaten, maar ook overal te betalen in handelszaken en restaurants in de Eurozone en zelfs daarbuiten. De Maestro-kaart wordt namelijk aanvaard in meer dan 15 miljoen verkooppunten in België en elders. De aankopen met uw debetkaart worden direct van uw rekening-courant gedebiteerd, zodat u steeds uw uitgaven kan bewaken. Daarnaast wordt de Maestro-kaart ook aanvaard voor de online aankopen dankzij de Maestro Secure Code. Het grote voordeel van de Maestro-kaart is de werking met een systematische autorisatie. Dat betekent dat de kaart voor elke verrichting toestemming vraagt aan de bank om ze uit te voeren, en als het saldo ontoereikend is, zal de verrichting geweigerd worden. Er is geen risico om onder nul te gaan en er zijn geen bijkomende kosten. Bovendien kunnen hiermee jongere mensen aankopen online of in het buitenland doen, in tegenstellig tot een kredietkaart die meestal enkel aan meerderjarige personen en onder bepaalde voorwaarden wordt verleend.

Wist u dat?Maestro een oplossing voor betalingen en afhalingen is die door Mastercard wordt aangeboden.

Er kan een verzekering gekoppeld worden aan uw zichtrekening of uw spaarrekening. In de meeste gevallen gaat het om een facultatieve verzekering die tussenkomt bij accidenteel overlijden van de titularis. Soms komt ze ook tussen bij complete invaliditeit, maar niet systematisch, dat hangt van de bank af. De bank kan ook vrij het schadebedrag bepalen, dat varieert tussen 750€ en 125.000€ maximum bij overlijden van de verzekerde. De prijs van deze verzekering bedraagt enkele euro’s per jaar (vanaf 3€) afhankelijk van de financiële instelling.

Net zoals voor alle bankverrichtingen, gelden er ook limieten voor de applicaties voor mobiel bankieren, die de bank bepaalt. Dit zijn de belangrijkste limieten die de grote banken standaard hanteren:

 • Betalingen en afhalingen met uw bankkaart: 2 500 EUR/week/kaart
 • Afhalingen aan automaten met uw bankkaart: 650 EUR/dag/kaart
 • Afhalingen met smartphone: 250 EUR/dag of 650 EUR/week/kaart
 • Bankoverschrijvingen: 5.000 EUR/week
 • Bankoverschrijvingen via smartphone : 5.000 EUR/week/voor geregistreerde begunstigden
 • Bankoverschrijvingen via smartphone : 2.500 EUR/week/ voor niet-geregistreerde begunstigden
 • Betalingen Bancontact via de mobile app : 250 EUR/dag
 • Contactloze betalingen met Android smarphone zonder bevestiging geheime code : 25 EUR/dag
 • Contactloze betalingen met Android smarphone met bevestiging geheime code: 650 EUR/dag
 • Betalingen met Google Pay met niet-ontgrendelde smartphone: 25 EUR
 • Betalingen met Google Pay met ontgrendelde smartphone: 650 EUR/dag
 • Betalingen met Payconiq in een winkel of tussen vrienden: 1.000 EUR/dag

De limieten aanpassen: U kan deze limieten zelfs tijdelijk of permanent aanpassen, online in de klantenrubriek of via mobile banking.

In Europa laat de Maestro-technologie u toe overal eenvoudig elektronische betalingen met uw bankkaart uit te voeren, net zoals in België. In ons land zijn vrijwel alle Bancontact-kaarten uitgerust met de Maestro-functie, die het heel eenvoudig maakt elektronisch te betalen of geld af te halen aan de automaten voorzien van het Maestro of Cirrus-logo. En dat overal in Europa of zelfs daarbuiten. Houd er wel rekening mee dat dit in sommige gevallen extra kosten kan opleveren.

Geld afhalen in de Eurozone: met uw debetbankkaart aan een geldautomaat kost niets extra.

Betalen in een winkel in de Eurozone: betalen met uw debetbankkaart in uw hotel, voor uw boodschappen of elke andere aankoop kost u geen centiem meer.

Goed om weten: In de Eurozone kunnen u extra kosten wordt aangerekend voor geldafhalen door de bank waarvan u de geldautomaat gebruikte. Er komt dan wel een waarschuwing met het bedrag van de afhaalkosten op het scherm, zodat u de verrichting nog steeds kan annuleren, indien gewenst.

Het is mogelijk in een winkel buiten de Eurozone te betalen, maar dat brengt extra kosten per transactie met zich mee.

 • een vaste commissie per transactie.
 • een kost van 1,90% van het transactiebedrag, voor de deviezenwissel.

Normaal mag u geen negatief saldo op uw rekening-courant hebben of u zou over een zichtrekening met debetfaciliteiten moeten beschikken. Als u negatief gaat, spreekt men over een niet-toegelaten debetstand. En dat levert een bestraffing op in de vorm van interesten op het debetbedrag. Elke bank hanteert een rentevoet voor een niet-toegelaten debetstand die algemeen varieert tussen 10% en 14%, of soms zelfs meer.

Ja, contactloze betalingen zijn evengoed beveiligd als betalingen met een kaart.

 • Elke transactie is beschermd door een unieke veiligheidscode die niet hergebruikt kan worden voor andere transacties.
 • Met contactloze betalingen houdt u zelf de controle aangezien u uw kaart in handen houdt.
 • Dankzij de geïntegreerde beveiliging van de kaart kan er slechts één transactie tegelijk gebeuren als u de contactloze lezer activeert.
 • De contactloze kaarten van Mastercard en Maestro zijn voorzien van chiptechnologie. De transacties worden verwerkt via hetzelfde wereldwijde netwerk als de andere transacties per kaart.

Niemand is veilig voor fraude met bankkaarten als uw bankgegevens gestolen werden.

 • Laat uw kaart onmiddellijk blokkeren door contact op te nemen met de diensten van uw bank (via de app) of Card Stop
 • Verwittig uw kantoor en bevestig de blokkering van uw bankkaart schriftelijk (niet nodig als de blokkering via de app gebeurde). Doe bij diefstal van de kaart ook aangifte bij de politie.
 • Als een geval van fraude pas maanden later ontdekt, is het nog niet te laat om te reageren. Er geldt een termijn van 13 maanden om terugbetaling te vragen bij uw bank via een online formulier. Voor betalingen buiten de Eurozone geldt een beperktere termijn van 70 dagen.

Wist u dat de wet voorziet:

 • als de titularis van de kaart geen frauduleuze acties of zware nalatigheid te verwijten valt, ondergaat hij geen enkele transactie nadat hij het verlies of de diefstal van de kaart meldde.
 • frauduleuze transacties tussen het verlies of de diefstal van de bankkaart en de melding ervan zijn enkel ten laste van de klant tot een maximum van 150€.
 • als de gegevens van een kaart gebruikt werden zonder de fysieke aanwezigheid (bv. via internet) of als een vervalste of gekopieerde kaart werd gebruikt, zal de klant volledig vergoed worden (behalve indien hij zelf fraudeerde).

De protestformulieren zijn online beschikbaar op de site van uw bank.

Ja, het is mogelijk deze functie uit te schakelen, maar weet wel dat eens deze "contactless" functie werd uitgeschakeld, dat definitief is. De uitschakeling van deze functie gebeurt (naargelang uw bank):

 • via uw bankkantoor
 • via het bijstandsnummer van uw bank
 • via uw bank online en mobile

Als u een verrichting wil betwisten bij een van de volgende klanten, neemt u best direct contact op met de klantendiensten van de betrokken bedrijven:

 • GOOGLE : https://www.google.be/support
 • APPLE I-Tunes : 0800 939 32
 • AMAZON : https://pay.amzon.com/nl
 • PAYPAL : 0800 50 855
 • EBAY : 078 16 16 00

Onze vergelijkende dossiers

Dossier bankapps
Dossier bankapps

Welke Belgische banken bieden een app aan die het beheer van uw betalingen via een smartphone echt vereenvoudigen?Vergelijking bankapps
Dossier betalingsapps
Dossier betalingsapps

Wist u dat het nu mogelijk is te tekenen met uw digitale vingerafdruk, geld af te halen zonder uw kaart, contactloos te betalen of uw overschrijvingen met uw smartphone te scannen?


Vergelijking betalingsapps